نویسنده = تقی طاوسی
ارزیابی توانمندی مدل های AOGCM در شبیه سازی طول دوره های خشک با رویکرد بررسی عدم قطعیت و تغییر اقلیم در گستره ایران

دوره 26، شماره 103، آبان 1396، صفحه 43-58

سید کرامت هاشمی عنا؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ حمید نظری پور


روند تغییرات اقلیمی و جغرافیای سواحل

دوره 8، شماره 30، مرداد 1378، صفحه 18-25

تقی طاوسی