نویسنده = فرامرز خوش اخلاق
تعداد مقالات: 9
1. واکاوی همدید اثر گرمایش جهانی بر روند دمای ترازهای جوّی در ایران

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 211-222

فرامرز خوش اخلاق؛ نعمت احمدی؛ مصطفی کریمی


2. برآورد میزان تبخیر و تعرق تابستانه گیاه نیشکر در استان خوزستان با استفاده از داده های اقلیمی

دوره 25، شماره 99، پاییز 1395، صفحه 141-153

حسین محمدی؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ مهدی خزایی


3. شناسایی سامانه های همدیدی مؤثر در رخداد یخبندان های متوسط و شدید در تهران

دوره 21، شماره 84، زمستان 1391، صفحه 7-20

مهدی مدیری؛ زهرا علی بخشی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی


5. تحلیل و پیش بینى خشکسالى‏ هاى هواشناسى ایستگاه سینوپتیک خوى

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 24-29

فرامرز خوش اخلاق؛ علی حنفی؛ سعید احمدی


6. نظریه، مفاهیم و روش ها در پژوهش آب و هوا - گردشگرى

دوره 18، شماره 71، پاییز 1388، صفحه 26-30

جعفر معصوم پور؛ فرامرز خوش اخلاق


7. مکان‏ یابى نیروگاه خورشیدى با توجه به پارامترهاى اقلیمى

دوره 17، شماره 67، پاییز 1387، صفحه 75-80

فرامرز خوش اخلاق؛ غلامرضا روشن؛ رضا برنا


8. مطالعه آمارى خشکسالى‏ ها و ترسالى‏ ها در غرب میانه ایران

دوره 16، شماره 61، بهار 1386، صفحه 39-42

روح اله اوجی؛ فرامرز خوش اخلاق


9. سنجش و ارزیابى چند نمونه نمایه خشکسالى در سه ایستگاه استان فارس

دوره 15، شماره 57، بهار 1385، صفحه 42-46

فرامرز خوش اخلاق؛ غلامرضا روشن