نویسنده = حسین عساکره
ویژگی های توصیفی وردایست بر روی جو ایران در فصول تابستان و زمستان

دوره 30، شماره 120، اسفند 1400، صفحه 187-200

حسین عساکره؛ محمد دارند؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ سوما زندکریمی


واکاوی آماری تغییرات فراوانی و دمای روزهای گرم در ایران زمین

دوره 25، شماره 100، اسفند 1395، صفحه 147-156

حسین عساکره؛ حسن شادمان


مدل های گردش عمومی جو

دوره 11، شماره 41، اردیبهشت 1381، صفحه 21-23

حسین عساکره


شواهد زیست شناختی تحولات اقلیمی

دوره 9، شماره 36، بهمن 1379، صفحه 41-48

حسین عساکره


عصر یخبندان کوچک

دوره 9، شماره 34، مرداد 1379، صفحه 44-46

حسین عساکره


برآورد ضریب نگهداشت و شماره منحنی در حوضه های رودخانه ای

دوره 8، شماره 30، مرداد 1378، صفحه 14-17

فاطمه ترکارانی؛ حسین عساکره


دلتای شادگان و منشاء آن

دوره 7، شماره 28، بهمن 1377، صفحه 12-15

حسین عساکره