نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 7
1. واکاوی آماری تغییرات فراوانی و دمای روزهای گرم در ایران زمین

دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 147-156

حسین عساکره؛ حسن شادمان


2. مدل های گردش عمومی جو

دوره 11، شماره 41، بهار 1381، صفحه 21-23

حسین عساکره


3. شواهد زیست شناختی تحولات اقلیمی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1379، صفحه 41-48

حسین عساکره


4. عصر یخبندان کوچک

دوره 9، شماره 34، تابستان 1379، صفحه 44-46

حسین عساکره


5. برآورد ضریب نگهداشت و شماره منحنی در حوضه های رودخانه ای

دوره 8، شماره 30، تابستان 1378، صفحه 14-17

فاطمه ترکارانی؛ حسین عساکره


6. دلتای شادگان و منشاء آن

دوره 7، شماره 28، زمستان 1377، صفحه 12-15

حسین عساکره


7. تعیین دمای مؤثر جهت طراحی اقلیمی در مناطق شمالی و جنوبی خوزستان

دوره 6، شماره 23، پاییز 1376، صفحه 6-10

حسین عساکره؛ سعید موحدی