نویسنده = مجتبی قدیری معصوم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر صدور سند مالکیت مساکن روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی : روستاهای آهار ، گلدسته)

دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 5-16

سهیلا ایرانخواه؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مسعود مهدوی