نویسنده = مهران مقصودی (مترجم)
پایش تغییرات سرعت باد و اثر آن بر جابه جایی و تغییرات تپه های ماسه ای در ریگ لوت

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 113-126

مهران مقصودی؛ محمد فتح اله زاده؛ حمید گنجائیان


ارزیابی و پهنه بندی ژئوسایت های گردشگری در شرق استان کردستان مطالعه موردی: شهرستان های قروه و بیجار

دوره 27، شماره 107، آذر 1397، صفحه 133-148

مهران مقصودی؛ حمید گنجائیان؛ لیلا گروسی؛ انور مرادی


بررسی شرایط محیطی دیرینه کلوت های تخم مرغی شکل دشت لوت با استفاده از دانه سنجی

دوره 24، شماره 96، اسفند 1394، صفحه 51-64

مهران مقصودی؛ عبدالحسین حاجی زاده؛ محمد علی نظام محله؛ زینب بیاتی صداقت


ژئوتوریسم دریچه‏ اى نو به سوى توسعه صنعت گردشگرى ایران

دوره 16، شماره 64، بهمن 1386، صفحه 61-64

مهران مقصودی؛ بهرام نکوئی صدری


مطالعات ژئومورفولوژیکى با استفاده از داده ‏هاى IRS

دوره 16، شماره 62، مرداد 1386، صفحه 77-79

مهران مقصودی (مترجم)؛ حمید بیدی (مترجم)