دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
نقش سنجش از دور و روش های هوایی درکشف نشت از خطوط لوله گاز طبیعی

مژده ابراهیمی کیا؛ حمید عنایتی

دوره 22، 86-1 ، مرداد 1392، ، صفحه 43-48

چکیده
  امروزه میزان مصرف انرژی در کشور ایران بطور چشمگیری افزایش یافته است. انرژی گاز یکی از مهمترین آنها بشمار میآید. مصرف گاز تا سالهای آینده بطور فزایندهای افزایش خواهد یافت و خطوط انتقال آن نیز بسرعت  رو به  گسترش است. طول این خطوط در شبکه گاز رسانی به  هزاران مایل  نیز میرسد و اطمینان یابی و کشف بموقع نقص هر بخش از خطوط لوله مهم ...  بیشتر

نحوه همگن سازی رادیومتریک در تهیه ارتوفتو موزاییک

مژده ابراهیمی کیا؛ حمید عنایتی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 41-46

چکیده
  ارتو فتو یا عکس نقشه از چندین تصویر که پوشش دهنده منطقه مورد نظر است تشکیل شده که به لحاظ دارا بودن خصوصیت رستری عکس و زمین مرجع بودن آن از قابلیتهای زیادی همچون نقشه های خطی در کسب اطلاعات مکانی و استخراج عوارض برخوردار می باشد. دقت تهیه ارتو فتو از دو جهت هندسی و رادیومتری بررسی می ‌شود. دقت هندسی  به دقت تعیین مختصات موزاییک  ...  بیشتر