نویسنده = نجمه نیسانی سامانی
تهیه نقشه پتانسیل نیروگاه های خورشیدی مبتنی برمفهوم ریسک مطالعه موردی: استان خراسان رضوی

دوره 28، شماره 111، آذر 1398، صفحه 129-147

سامان نادی زاده شورابه؛ نجمه نیسانی سامانی؛ یعقوب ابدالی


ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور وGIS

دوره 27، شماره 107، آذر 1397، صفحه 113-132

علی کاظم زاده؛ نجمه نیسانی سامانی؛ علی درویشی بلورانی؛ آرا تومانیان؛ احمد پوراحمد


ارائه یک روش نوین جهت مدلسازی ارتباطات مکانی - زمانی، در یک سیستم راهیابی بافت آگاه

دوره 23، شماره 92، بهمن 1393، صفحه 5-21

نجمه نیسانی سامانی؛ محمودرضا دلاور؛ محمدرضا ملک