نویسنده = محمودرضا دلاور
ارائه یک روش نوین جهت مدلسازی ارتباطات مکانی - زمانی، در یک سیستم راهیابی بافت آگاه

دوره 23، شماره 92، بهمن 1393، صفحه 5-21

نجمه نیسانی سامانی؛ محمودرضا دلاور؛ محمدرضا ملک


مکانیابی بهینه حسگرهای مانیتورینگ ترافیکی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس

دوره 23، شماره 90، شهریور 1393، صفحه 50-41

ابوالقاسم صادقی نیارکی؛ محمودرضا دلاور؛ سمیه رخساری طالمی