نویسنده = علیرضا استعلاجی
تعداد مقالات: 2
2. راهکارهاى بررسى و تحلیل تغییرات کاربرى اراضى با تأکید بر سنجش از دور و با تحلیل کاربرى بر روى ناحیه گرگان

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1389، صفحه 48-52

مجید ولی شریعت پناهی؛ سید رحیم مشیری؛ علیرضا استعلاجی؛ شکراله محمدی؛ جمیله فتوحی