نویسنده = حسین حاتمی نژاد
آینده پژوهی در بافت فرسوده شهری - مطالعه موردی: ناحیه یک، منطقه 9 شهر تهران

دوره 28، شماره 109، خرداد 1398، صفحه 37-55

حسین حاتمی نژاد؛ احمد پوراحمد؛ مرتضی نصرتی هِشی


آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران

دوره 22، شماره 88، بهمن 1392، صفحه 47-57

حسین حاتمی نژاد؛ زهرا زمانی؛ صادق حاجی نژاد؛ محمد قضایی