نویسنده = محمدجواد کاملی فر
تعداد مقالات: 2
2. ارزیابی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران مطالعه موردی: منطقه1 شهرتبریز

دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 37-50

محسن احد نژاد روشتی؛ شهریور روستایی؛ محمدجواد کاملی فر