نویسنده = حسین عساکره
تعداد مقالات: 7
2. ارزیابی کارایی مدل SDSM در شبیه سازی میانگین دمای شهر کرمانشاه

دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 49-62

حسین عساکره؛ حدیث کیانی


3. مدلسازی روابط مکانی فشار بخار آب با استفاده از تکنیک آمار فضایی

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 81-98

یونس خسروی؛ حسن لشکری؛ علی اکبر متکان؛ حسین عساکره


7. نوسانات اقیانوس اطلس شمالى

دوره 12، شماره 48، بهمن 1382، صفحه 20-24

حسین عساکره