نویسنده = سید یحیی صفوی
چشم ‏انداز آینده (قسمت اول)

دوره 19، شماره 74، مرداد 1389، صفحه 9-19

سید یحیی صفوی


خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت سوم)

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1386، صفحه 10-14

سید یحیی صفوی


خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت دوم)

دوره 15، شماره 60، بهمن 1385، صفحه 26-31

سید یحیی صفوی


خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت اول)

دوره 15، شماره 59، آبان 1385، صفحه 6-9

سید یحیی صفوی


مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیستم)

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1384، صفحه 11-13

سید یحیی صفوی


مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت نوزدهم)

دوره 13، شماره 52، بهمن 1383، صفحه 12-14

سید یحیی صفوی


مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت هجدهم)

دوره 13، شماره 51، آبان 1383، صفحه 5-8

سید یحیی صفوی


مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت هفدهم)

دوره 13، شماره 49، اردیبهشت 1383، صفحه 6-10

سید یحیی صفوی


مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت شانزدهم)

دوره 12، شماره 48، بهمن 1382، صفحه 17-19

سید یحیی صفوی


مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت پانزدهم)

دوره 12، شماره 47، آبان 1382، صفحه 7-9

سید یحیی صفوی


مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت چهاردهم)

دوره 12، شماره 46، مرداد 1382، صفحه 10-13

سید یحیی صفوی


مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت سیزدهم)

دوره 12، شماره 45، اردیبهشت 1382، صفحه 9-11

سید یحیی صفوی


مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت دوازدهم)

دوره 11، شماره 44، بهمن 1381، صفحه 5-8

سید یحیی صفوی