نویسنده = سید یحیی صفوی
تعداد مقالات: 36
5. چشم ‏انداز آینده (قسمت اول)

دوره 19، شماره 74، تابستان 1389، صفحه 9-19

سید یحیی صفوی


11. خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت سوم)

دوره 16، شماره 61، بهار 1386، صفحه 10-14

سید یحیی صفوی


12. خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت دوم)

دوره 15، شماره 60، زمستان 1385، صفحه 26-31

سید یحیی صفوی


13. خلیج فارس و جزایر ایران (قسمت اول)

دوره 15، شماره 59، پاییز 1385، صفحه 6-9

سید یحیی صفوی


14. اشاره ‏اى به ملاحظات جغرافیایى کشورهاى همجوار

دوره 15، شماره 58، تابستان 1385، صفحه 6-9

سید یحیی صفوی


15. مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیست و دوم)

دوره 14، شماره 56، زمستان 1384، صفحه 7-8

سید یحیی صفوی


16. مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیست و یکم)

دوره 14، شماره 55، پاییز 1384، صفحه 7-8

سید یحیی صفوی


17. مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت بیستم)

دوره 14، شماره 53، بهار 1384، صفحه 11-13

سید یحیی صفوی


18. مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت نوزدهم)

دوره 13، شماره 52، زمستان 1383، صفحه 12-14

سید یحیی صفوی


19. مقدمه ‏اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت هجدهم)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1383، صفحه 5-8

سید یحیی صفوی


20. مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت هفدهم)

دوره 13، شماره 49، بهار 1383، صفحه 6-10

سید یحیی صفوی


21. مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت شانزدهم)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1382، صفحه 17-19

سید یحیی صفوی


22. مقدمه‏ اى بر جـغرافیاى نظامى (قسمت پانزدهم)

دوره 12، شماره 47، پاییز 1382، صفحه 7-9

سید یحیی صفوی


23. مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت چهاردهم)

دوره 12، شماره 46، تابستان 1382، صفحه 10-13

سید یحیی صفوی


24. مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت سیزدهم)

دوره 12، شماره 45، بهار 1382، صفحه 9-11

سید یحیی صفوی


25. مقدمه ای بر جغرافیای نظامی (قسمت دوازدهم)

دوره 11، شماره 44، زمستان 1381، صفحه 5-8

سید یحیی صفوی