نویسنده = آرمان قیسوندی
بررسی ژئومورفولوژیکی استان ایلام از منظرگاه ژئومورفوتوریسم با تأکید بر تنگه های استان

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 104-109

مهدی احمدی؛ امید ابراهیمی؛ آرمان قیسوندی