نویسنده = مسعود مهدوی
تأثیر صدور سند مالکیت مساکن روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی : روستاهای آهار ، گلدسته)

دوره 23، شماره 89، اردیبهشت 1393، صفحه 5-16

سهیلا ایرانخواه؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مسعود مهدوی


توسعه پایدار کشاورزى (زراعت و باغدارى) با تأکید بر پایدارى منابع آب مطالعه موردى: دهستان کوهین

دوره 16، شماره 64، بهمن 1386، صفحه 35-39

مجتبی قدیری معصوم؛ محمد مهدی ضیا نوشین؛ مسعود مهدوی


نقش صنایع کارگاهى «کوچک» در توسعه روستایى (مطالعه موردى: شهرستان شهرضا)

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1386، صفحه 20-27

احمد تقدیسی؛ بیژن رحمانی؛ مسعود مهدوی؛ رحمت اله منشی زاده