نویسنده = زهرا ارزجانی
بررسی جهان هستی در ابعاد بالاتر

دوره 23، شماره 89، اردیبهشت 1393، صفحه 99-101

پرستو خسرویان عرب؛ غلامحسین رستگارنسب؛ زهرا ارزجانی؛ منصوره بنازاده


ریاضی رنگین کمان

دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 99-102

مریم شفیعی؛ زهرا ارزجانی


اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدوسی

دوره 21، شماره 83، آبان 1391، صفحه 82-85

غلامحسین رستگارنسب؛ زهرا ارزجانی؛ منصوره بنا زاده؛ سارا باقری