نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی جهان هستی در ابعاد بالاتر

دوره 23، شماره 89، بهار 1393، صفحه 99-101

پرستو خسرویان عرب؛ غلامحسین رستگارنسب؛ زهرا ارزجانی؛ منصوره بنازاده


2. ریاضی رنگین کمان

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 99-102

مریم شفیعی؛ زهرا ارزجانی


3. اندازه گیری فاصله زمین تا ماه با استفاده از مثلثات نااقلیدوسی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 82-85

غلامحسین رستگارنسب؛ زهرا ارزجانی؛ منصوره بنا زاده؛ سارا باقری