نویسنده = سید رامین غفاری
بررسی پدیده سد معبر در پیاده روهای شهری (مطالعه موردی: شهرکرد- خیابان ملت)

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 121-132

سید رامین غفاری؛ پژمان محمدی ده چشمه


رادیکالیسم در جغرافیا

دوره 20، شماره 80، بهمن 1390، صفحه 84-87

سید رامین غفاری؛ زهرا قاسمی؛ مهدی حیدریان


تحلیلى بر کارکرد گردشگرى در ایجاد اشتغال و درآمد ناخالص ملى

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1390، صفحه 49-54

سید رامین غفاری؛ معصومه ترکی هرچگانی


تحلیلى بر نظام شبکه شهرى در شهرستان شهرکرد

دوره 18، شماره 72، بهمن 1388، صفحه 25-27

سید رامین غفاری؛ پژمان محمدی ده چشمه


گردشگرى و توسعه پایدار شهرى

دوره 16، شماره 63، آبان 1386، صفحه 29-34

سید رامین غفاری


ماهیت علم جغرافیا

دوره 12، شماره 47، آبان 1382، صفحه 56-60

سید رامین غفاری