نویسنده = سید رامین غفاری
تعداد مقالات: 9
2. بررسی پدیده سد معبر در پیاده روهای شهری (مطالعه موردی: شهرکرد- خیابان ملت)

دوره 21، شماره 84، زمستان 1391، صفحه 121-132

سید رامین غفاری؛ پژمان محمدی ده چشمه


3. رادیکالیسم در جغرافیا

دوره 20، شماره 80، زمستان 1390، صفحه 84-87

سید رامین غفاری؛ زهرا قاسمی؛ مهدی حیدریان


5. تحلیلى بر کارکرد گردشگرى در ایجاد اشتغال و درآمد ناخالص ملى

دوره 20، شماره 77، بهار 1390، صفحه 49-54

سید رامین غفاری؛ معصومه ترکی هرچگانی


6. تحلیلى بر نظام شبکه شهرى در شهرستان شهرکرد

دوره 18، شماره 72، زمستان 1388، صفحه 25-27

سید رامین غفاری؛ پژمان محمدی ده چشمه


7. گردشگرى و توسعه پایدار شهرى

دوره 16، شماره 63، پاییز 1386، صفحه 29-34

سید رامین غفاری


8. ماهیت علم جغرافیا

دوره 12، شماره 47، پاییز 1382، صفحه 56-60

سید رامین غفاری