نویسنده = �������� ���������������� ������������
تعداد مقالات: 2
2. تحلیلى بر کارکرد گردشگرى در ایجاد اشتغال و درآمد ناخالص ملى

دوره 20، شماره 77، بهار 1390، صفحه 49-54

سید رامین غفاری؛ معصومه ترکی هرچگانی