نویسنده = زهرا حجازی زاده
بررسى پدیده تسونامى و احتمال رخداد آن در ایران

دوره 17، شماره 66، مرداد 1387، صفحه 14-18

زهرا حجازی زاده؛ محمدحسین ناصرزاده


تأثیر آب و هوا در پراکندگى نواحى جمعیتى (مطالعه موردى: استان فارس)

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1386، صفحه 47-49

زهرا حجازی زاده؛ سعید نگهبان


پیش بینى خشکسالى در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بااستفاده از مدل هاى (SARIMA)

دوره 13، شماره 50، مرداد 1383، صفحه 57-61

زهرا حجازی زاده؛ زین العابدین جعفرپور؛ نادر پروین