نویسنده = ������������ ���������������� ������
ارزیابی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور وGIS

دوره 27، شماره 107، آذر 1397، صفحه 113-132

علی کاظم زاده؛ نجمه نیسانی سامانی؛ علی درویشی بلورانی؛ آرا تومانیان؛ احمد پوراحمد


روندیابی شاخص نرمال شده سلامت زیست محیطی مبتنی برداده های ماهواره ای از سال 2001 تا 2013 و ارتباط آن با کانون های گردوغبارغرب آسیا

دوره 27، شماره 106، شهریور 1397، صفحه 87-99

محسن بختیاری؛ علی درویشی بلورانی؛ عطاءاله عبداللهی کاکرودی؛ کاظم رنگزن