نویسنده = محمود خسروی
تحلیل شرایط همدید چرخندهای حاره ای ساگار و میکونو در دریای عرب - سال 2018

دوره 29، شماره 113، خرداد 1399، صفحه 93-112

فائزه شجاع؛ محمود خسروی؛ علی اکبر شمسی پور


تحلیل میانگین درازمدت تابش بلند زمینی ایران با داده های سنجش از دور

دوره 28، شماره 109، خرداد 1398، صفحه 199-209

امیدرضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیّد ابوالفضل مسعودیان