نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
3. نظارت بر پویایی شهرنشینی در ایران معاصر با استفاده از تصاویر چند زمانه DMSP/OLS

دوره 24، شماره 96، زمستان 1394، صفحه 21-37

سید احمد حسینی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ مجتبی رفیعیان؛ مهدی مدیری؛ محسن احدنژاد روشتی