نویسنده = مهرداد هادی پور
بررسی جزایر حرارتی شهری و ارتباط آن با شرایط آلودگی هوا و شاخص های NDVI و NDBI در شهر اراک

دوره 28، شماره 112، اسفند 1398، صفحه 249-264

مهرداد هادی پور؛ حمید دارابی؛ علی اکبر داودی راد


بررسی مکانمند انتشار آلودگی مواد نفتی در منابع آب زیرزمینی با استفاده از تحلیلگر زمین آمار در دشت شازند

دوره 27، شماره 108، اسفند 1397، صفحه 35-44

شراره پور ابراهیم؛ مهرداد هادی پور؛ مهدی مردیان؛ امیر انصاری