نویسنده = مسعود معیری
تأثیر کشاورزى بر اقلیم در دوره هولوسن (ترجمه)

دوره 18، شماره 71، آبان 1388، صفحه 20-25

مسعود معیری؛ علی جوزی خمسلویی


شکل‏ گیرى مدنیت ازنا بر بستر دریاچه ‏اى کهن

دوره 15، شماره 57، اردیبهشت 1385، صفحه 26-29

مسعود معیری؛ ایراهیم محمودی


با استفاده از مدل SLEMSA

دوره 13، شماره 51، آبان 1383، صفحه 58-61

مسعود معیری


ویژگی های سنگ های ساختمانی در ایران

دوره 9، شماره 35، آبان 1379، صفحه 53-56

مسعود معیری


آتشفشان ها

دوره 5، شماره 20، بهمن 1375، صفحه 35-44

مسعود معیری