نویسنده = مسعود معیری
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر کشاورزى بر اقلیم در دوره هولوسن (ترجمه)

دوره 18، شماره 71، پاییز 1388، صفحه 20-25

مسعود معیری؛ علی جوزی خمسلویی


2. شکل‏ گیرى مدنیت ازنا بر بستر دریاچه ‏اى کهن

دوره 15، شماره 57، بهار 1385، صفحه 26-29

مسعود معیری؛ ایراهیم محمودی


3. با استفاده از مدل SLEMSA

دوره 13، شماره 51، پاییز 1383، صفحه 58-61

مسعود معیری


4. ویژگی های سنگ های ساختمانی در ایران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1379، صفحه 53-56

مسعود معیری


5. آتشفشان ها

دوره 5، شماره 20، زمستان 1375، صفحه 35-44

مسعود معیری