نویسنده = ایلیا لعلی نیت
تحلیل فرآیند گسترش و الگویابی فضا در محورهای برون شهری کلان شهر تهران ، مورد مطالعه: محور تهران-ایوانکی

دوره 30، شماره 120، اسفند 1400، صفحه 121-137

ایلیا لعلی نیت؛ موسی کمانرودی کجوری؛ تاج الدین کرمی


شناسایی نیمه خودکار لندفرم ها با استفاده از پردازش فازی شیءگرای تصاویر ماهواره ای - مطالعه موردی:شهرستان ماکو

دوره 30، شماره 118، شهریور 1400، صفحه 77-91

کیوان محمدزاده؛ سید احمد حسینی؛ مهدی صمدی؛ ایلیا لعلی نیت؛ مسعود رحیمی


ارزیابی مقایسه ای صحت ارتفاعی مدل های رقومی ارتفاعی ASTER و SRTM

دوره 25، شماره 99، آذر 1395، صفحه 103-113

رضا آقاطاهر؛ مهدی صمدی؛ ایلیا لعلی نیت؛ ایمان نجفی