کلیدواژه‌ها = مشارکت
تحلیلی بر ظرفیت سازی گردشگری اجتماع محور

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 7-13

حسین حاتمی نژاد؛ فریاد پرهیز؛ مهرداد کرمی


لزوم مشارکت پلیس در برنامه‏ ریزى شهرى

دوره 20، شماره 78، مرداد 1390، صفحه 57-59

سید علی عبادی نژاد؛ علی اصانلو


تحلیلى بر تجربیات عملى راهبرد توسعه شهر (CDS) در جهان

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1390، صفحه 91-97

حسین حاتمی نژاد؛ مهرداد کرمی؛ فریاد پرهیز