کلیدواژه‌ها = ریزمقیاس نمایی
بررسی وضوح فضایی نقشه های تبخیر و تعرق واقعی در حوضه زاینده رود

دوره 29، شماره 113، خرداد 1399، صفحه 129-140

مینا ارست؛ ابوالفضل رنجبر؛ خدایار عبداللهی؛ سیدحجت موسوی


تحلیل مقایسه ای میانگین ماهانه درجه روزهای گرمایش و سرمایش ایران طی دوره های گذشته و آینده

دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 197-209

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ احمد مزیدی؛ تیمور علیزاده