کلیدواژه‌ها = سطح متوسط دریا
مدل توپوگرافی متوسط دینامیکی منطقه شمال اقیانوس هند با استفاده از داده های سنجش از دور

دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 75-84

مهدی نجفی علمداری؛ مسعود ترابی ازاد؛ علی حکیمی