کلیدواژه‌ها = SWOT
تحلیل مکان مبنا و چندجانبه نوع کشت بهینه در قطعات مزروعی دشت قیقاج

دوره 31، شماره 122، شهریور 1401، صفحه 87-110

میلاد علیزاده بدرش؛ فرهاد حسینعلی


بررسی کاربری اراضی در شهر مهاباد با استفاده از مدل SWOT

دوره 22، شماره 86، خرداد 1392، صفحه 87-99

علی موحد؛ منصور عزیزی؛ نعمت کرده