دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
پایش چندزمانه رفتار پویایی میدان ماسه ای غرب کویر دامغان (2016-1972)

سید حجت موسوی

دوره 28، شماره 109 ، خرداد 1398، ، صفحه 223-237

https://doi.org/10.22131/sepehr.2019.35649

چکیده
  عواملی نظیر فقر پوشش گیاهی و افزایش خشکسالی‌های ناشی‌از گرمایش جهانی، منجربه پویایی ریگزارها با سرعت‌های مختلف درجهات متعدد شده‌است که فعالیت‌های انسانی، حمل‌ونقل، بهداشت و اقتصاد را تهدید می‌کند. بنابراین پایش پویایی زمانی- مکانی میدان‌های ماسه‌ای و شناسایی جهات توسعۀ آنها، اهمیت ویژه‌ای در مدیریت محیط مناطق خشک و حفظ منابع ...  بیشتر

تحلیل پتانسیل تابشی خورشید در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی با استفاده از داده های دورسنجی

ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سیدحجت موسوی؛ وحید ویسی

دوره 27، شماره 107 ، آذر 1397، ، صفحه 41-48

https://doi.org/10.22131/sepehr.2018.33550

چکیده
  ایران کشوری است با تعداد روزهای آفتابی زیاد که از نظر مقدار دریافت انرژی تابشی خورشید در شمار مناسب ترین کشورهای جهان محسوب م یشود. به دلیل محدود بودن انرژی های فسیلی و صرف هجویی برای نسل های آتی بایستی به دنبال جایگزینی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی بود. رویکردهای متعددی جهت محاسبة رخدادهای تابشی خورشیدی به ...  بیشتر