کلیدواژه‌ها = ایران
آشکارسازی و تحلیل روند دمای ایران در تراز 1000 هکتوپاسکال

دوره 31، شماره 121، خرداد 1401، صفحه 191-203

یوسف علی پور؛ ناصر بیات؛ علی اصانلو


وردایی فصلی ابرهای مایع در گستره ایران مبتنی بر داده های سنجنده MODIS ماهواره TERRA

دوره 29، شماره 113، خرداد 1399، صفحه 7-19

محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری؛ بهناز نصیری خوزانی؛ طیبه اکبری ازیرانی


ارزیابی مؤلفه های زاویه انحراف قائم حاصل از تلفیق مدل ژئوپتانسیلی جهانی و مدل رقومی زمین در ایران

دوره 29، شماره 113، خرداد 1399، صفحه 21-28

روح اله کریمی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ سیاوش یوسفی


تحلیل میانگین درازمدت تابش بلند زمینی ایران با داده های سنجش از دور

دوره 28، شماره 109، خرداد 1398، صفحه 199-209

امیدرضا کفایت مطلق؛ محمود خسروی؛ سیّد ابوالفضل مسعودیان


واکاوی همدید اثر گرمایش جهانی بر روند دمای ترازهای جوّی در ایران

دوره 28، شماره 109، خرداد 1398، صفحه 211-222

فرامرز خوش اخلاق؛ نعمت احمدی؛ مصطفی کریمی


تحلیل اثر نوسان اطلس شمالی بر تغییرپذیری پوشش گیاهی ایران

دوره 27، شماره 108، اسفند 1397، صفحه 151-164

محمد رضایی؛ الهام قاسمی فر؛ چنور محمدی


بررسی نوسان بارش ماهانه و سالانه ایران در طیف های مختلف

دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 199-217

مصطفی کرمپور؛ زهرا زارعی چقابلکی؛ منصور حلیمی؛ مصطفی نوروزی میرزا


معرفی و ارزیابی مدل جهانی همسان سازی داده های زمینی با داده های مشاهده ای در ایران

دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 5-17

مرتضی میری؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ مهدی پورهاشمی


مطالعه پتانسیل های اقلیم گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر

دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 103-115

سجاد فردوسی؛ حمید رضا شاه محمدی؛ محبوبه جلالی


تحلیل مقایسه ای میانگین ماهانه درجه روزهای گرمایش و سرمایش ایران طی دوره های گذشته و آینده

دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 197-209

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ احمد مزیدی؛ تیمور علیزاده


ارزیابی توانمندی مدل های AOGCM در شبیه سازی طول دوره های خشک با رویکرد بررسی عدم قطعیت و تغییر اقلیم در گستره ایران

دوره 26، شماره 103، آبان 1396، صفحه 43-58

سید کرامت هاشمی عنا؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی؛ حمید نظری پور


برآورد تغییرات جنگل براساس عوامل اقلیمی با استفاده ازتصاویر ماهواره ای

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 127-137

علی احمدآبادی؛ امان اله فتح نیا؛ سعید رجایی


ارزیابی مقایسه ای صحت ارتفاعی مدل های رقومی ارتفاعی ASTER و SRTM

دوره 25، شماره 99، آذر 1395، صفحه 103-113

رضا آقاطاهر؛ مهدی صمدی؛ ایلیا لعلی نیت؛ ایمان نجفی


پهنه بندی مکانی- زمانی نیاز گرمایش و سرمایش فصلی و سالانه ایران

دوره 23، شماره 90، شهریور 1393، صفحه 90-83

سید ابوالفضل مسعودیان؛ رضا ابراهیمی؛ منیره محمدی


آسیب شناسی شهرهای جدید در ایران

دوره 22، شماره 88، بهمن 1392، صفحه 47-57

حسین حاتمی نژاد؛ زهرا زمانی؛ صادق حاجی نژاد؛ محمد قضایی


پایگاه های داده شبکه ای بارش

دوره 22، 86-1، مرداد 1392، صفحه 83-88

اسماعیل نصرآبادی


تبیین جریانات مناطق میان - مرزی و اثرات آن بر توسعه منطقه ای(مطالعه موردی: منطقه میان- مرزی بانه)

دوره 22، شماره 86، خرداد 1392، صفحه 75-86

خدر فرجی راد؛ علی محمدپور؛ ریباز قربانی نژاد