کلیدواژه‌ها = فرسایش
تقسیم بندی رودخانه چنار راهدار براساس اشکال فرسایشی

دوره 21، 84-1، اسفند 1391، صفحه 40-42

علی ترابی حقیقی؛ حسین صارمی؛ روح اله قلمبر


نقش انسان در تغییرات محیط طبیعى

دوره 19، شماره 75، آبان 1389، صفحه 16-21

مهدی مومنی


تحلیل هیدروژئومورفولوژیکى حوضه نچى با تأکید بر فرسایش و رسوب

دوره 19، شماره 75، آبان 1389، صفحه 35-41

ابراهیم مقیمی؛ حسین محمدی؛ هیوا علمی زاده