کلیدواژه‌ها = فرسایش
تعداد مقالات: 6
1. تقسیم بندی رودخانه چنار راهدار براساس اشکال فرسایشی

دوره 21، 84-1، زمستان 1391، صفحه 40-42

علی ترابی حقیقی؛ حسین صارمی؛ روح اله قلمبر


3. تحلیل هیدروژئومورفولوژیکى حوضه نچى با تأکید بر فرسایش و رسوب

دوره 19، شماره 75، پاییز 1389، صفحه 35-41

ابراهیم مقیمی؛ حسین محمدی؛ هیوا علمی زاده


4. نقش انسان در تغییرات محیط طبیعى

دوره 19، شماره 75، پاییز 1389، صفحه 16-21

مهدی مومنی