کلیدواژه‌ها = شیراز
تخمین شاخص ضریب دید به آسمان (SVF)مقایسه ای تجربی از مدل های درون یابی

دوره 28، شماره 111، آذر 1398، صفحه 97-117

عبدالحسین ظریفیان مهر؛ لعلا جهانشاهلو؛ حسین ذبیحی؛ بهلول علیجانی


ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز)

دوره 25، شماره 100، اسفند 1395، صفحه 157-166

سحرناز شکوهی زادگان؛ حسن خسروی؛ حسین آذرنیوند؛ غلامرضا زهتابیان؛ بهزاد رایگانی


واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی شهر شیراز با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

دوره 24، شماره 93، خرداد 1394، صفحه 77-90

حسین محمدی؛ محمدحسن ماهوتچی؛ مهدی خزائی؛ اسماعیل عباسی


اقلیم و معماری شیراز

دوره 22، شماره 87، آبان 1392، صفحه 64-67

بهنام مغانی رحیمی؛ زهرا پربار