کلیدواژه‌ها = شیراز
1. ارزیابی و پایش پوشش گیاهی مبتنی بر منطق فازی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: پارک ملی بمو - شیراز)

دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 157-166

سحرناز شکوهی زادگان؛ حسن خسروی؛ حسین آذرنیوند؛ غلامرضا زهتابیان؛ بهزاد رایگانی


2. واکاوی احتمال تواتر و تداوم روزهای بارانی شهر شیراز با استفاده از مدل زنجیره مارکوف

دوره 24، شماره 93، بهار 1394، صفحه 77-90

حسین محمدی؛ محمدحسن ماهوتچی؛ مهدی خزائی؛ اسماعیل عباسی


3. اقلیم و معماری شیراز

دوره 22، شماره 87، پاییز 1392، صفحه 64-67

بهنام مغانی رحیمی؛ زهرا پربار