کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
ممیزی املاک شهری و پیاده سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی: شهر نوش آباد

دوره 26، شماره 102، شهریور 1396، صفحه 99-110

ابوالحسن مدرس زاده برزکی؛ رحیم سرور


تحلیلی بر وضعیت فقر شهری (مطالعه موردی: شهر مهاباد)

دوره 23، 90-1، تیر 1393، صفحه 60-69

منصور عزیزی؛ علی موحد؛ فرزانه ساسانپور؛ نعمت کرده