کلیدواژه‌ها = GPS
آنالیز سری زمانی موقعیت ایستگاه دائمی GPS با استفاده از اتورگرسیو میانگین متحرک

دوره 25، شماره 97، خرداد 1395، صفحه 5-13

فریدون نوبخت ارسی؛ عبدالرضا صفری؛ محمدعلی شریفی


کاربرد GPS در برنامه ریزى شهرى

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1387، صفحه 52-59

مسعود تقوایی؛ الهام امیر حاجلو


کنترل و پردازش اطلاعات جغرافیایى از راه دور

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1386، صفحه 2-9

مهدی مدیری