کلیدواژه‌ها = اکوسیستم
ویژگی‎های زیست محیطی خلیج فارس و جایگاه آن در کنوانسیون های کویت و حقوق بین الملل دریاها (1982)

دوره 23، شماره 89، اردیبهشت 1393، صفحه 17-25

سهراب عسگری؛ فرزانه صادقی؛ زهرا خان محمدی


رابطه بین بیماری ها با عناصر اقلیمی و آلاینده های جوّی در استان اصفهان

دوره 20، شماره 80، بهمن 1390، صفحه 47-56

شهناز شبانی؛ ویکتوریا عزتیان


نقش انسان در تغییرات محیط طبیعى

دوره 19، شماره 75، آبان 1389، صفحه 16-21

مهدی مومنی


جزیره گرمایى

دوره 14، شماره 56، بهمن 1384، صفحه 43-49

حسین صرامی؛ لیلا سلکی