کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تحلیلی بر برنامه­ های توسعه و سیاست­ های زمین شهری با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ موردپژوهی: کلانشهر تهران

دوره 26، شماره 104، اسفند 1396، صفحه 57-76

محمد کاظم شمس پویا؛ جمیله توکلی نیا؛ مظفر صرافی؛ زهره فنی


بررسی پایداری توسعه زیست محیطی با استفاده از آزمون های آماری در شهرستا ن های استان مرزی خوزستان

دوره 23، شماره 90، شهریور 1393، صفحه 72-61

سعید ملکی؛ رضا احمدی؛ سجاد منفرد؛ محمد معتوگی


رهیافتی به شکل پایدار شهری

دوره 21، 84-1، اسفند 1391، صفحه 2-7

حسین حاتمی نژاد؛ روح ا.. محمدی


مسائل زیست محیطى در توسعه روستایى

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 89-91

علی حسنوندی


گردشگری، موضوع علم جغرافیا

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 110-112

پریوش کرمی


مدیریت مواد زاید محیط زیست روستا و نقش آن در توسعه پایدار با تأکید بر مشارکت های مردمی

دوره 20، شماره 80، بهمن 1390، صفحه 72-78

محمد قاسمی سیانی؛ حسین کلانتری خلیل آباد


توسعه روستایى و توسعه گردشگرى

دوره 20، شماره 78، مرداد 1390، صفحه 93-101

سعدی محمدی


ویژگى‏ هاى زیست محیطى جزایر

دوره 18، شماره 72، بهمن 1388، صفحه 14-20

یگانه سپاسی؛ افشین دانه کار


عوامل جغرافیایى و ایجاد سرمایش ایستا در مجتمع ‏هاى مسکونى

دوره 18، شماره 71، آبان 1388، صفحه 38-46

لیلا شفیعی اردستانی؛ مجید مفیدی شمیرانی


مکان و توسعه شهرى پایدار

دوره 18، شماره 71، آبان 1388، صفحه 68-71

حجت مهکویی


مکان گزینی سد جره از نگاه آمایش سرزمین

دوره 9، شماره 36، بهمن 1379، صفحه 51-55

علیرضا تقیان