کلیدواژه‌ها = مناطق شهری
بهبود طبقه بندی منطقه شهری با استفاده از تلفیق تصاویر اپتیک چندباندی و لایدار با قدرت تفکیک مکانی بالا

دوره 28، شماره 109، خرداد 1398، صفحه 55-75

علیرضا ارفته؛ طاهر رضا محمد؛ علی حسینقلی زاده؛ احسان حقوقی فرد