کلیدواژه‌ها = شوری
استفاده از الگوریتم شبکه عصبی به منظور تهیه نقشه شوری سطح آب از تصاویر ماهواره ای MODIS

دوره 25، شماره 99، آذر 1395، صفحه 5-18

منیر دارستانی فراهانی؛ مهدی آخوندزاده هنزائی؛ فرهنگ احمدی گیوی


ارزیابی شوری خاک سطحی باروش پیکسل مبنا براساس داده های سنجنده TM

دوره 25، شماره 99، آذر 1395، صفحه 127-139

محمد زینالی؛ علی اصغر جعفرزاده؛ فرزین شهبازی؛ شاهین اوستان؛ خلیل ولی زاده کامران