کلیدواژه‌ها = آلودگی هوا
طراحی یک سیستم توصیه گر بافت آگاه در شرایط آلودگی هوا

دوره 26، شماره 101، خرداد 1396، صفحه 61-71

بی بی مریم سجادیان جاغرق؛ علیرضا وفایی نژاد؛ علی اصغر آل شیخ


مدیریت آلودگی هوای شهرها و جایگاه قانونی شهرداری ها

دوره 22، شماره 85، اردیبهشت 1392، صفحه 59-78

حسین نجفی؛ رسول افضلی؛ حسین حاتمی نژاد؛ رقیه شمسی