کلیدواژه‌ها = رگرسیون
بررسی رابطه بارش و رواناب در حوضه گوجان (سرشاخه کارون)

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1391، صفحه 38-40

امیر گندمکار؛ توران رئیسی


کاربرد روش هاى آمارى در پژوهش‏ هاى جغرافیاى شهرى

دوره 15، شماره 58، مرداد 1385، صفحه 18-21

محمد اسکندری نوده؛ احمد پور احمد