کلیدواژه‌ها = بهینه سازی
ارزیابی و مقایسه الگوریتم های بهینه سازی فرا ابتکاری در مکانیابی تسهیلات مطالعه موردی: بانک ها

دوره 26، شماره 101، خرداد 1396، صفحه 45-59

ابوالفضل رنجبر؛ فرشاد حکیم پور؛ سیامک طلعت اهری