کلیدواژه‌ها = همبستگی
ارزیابی مقایسه ای تصاویر سنجنده OLI ماهواره‌ لندست 8 و سنجنده MSI ماهواره سنتینل 2

دوره 29، شماره 114، شهریور 1399، صفحه 67-78

سارا عطارچی؛ نجمه پوراکبر هنزائی


بررسی و تحلیل ارتباط زمانی و مکانی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان تهران

دوره 24، شماره 96، اسفند 1394، صفحه 113-120

حامد اسکندری دامنه؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن خسروی؛ علی آذره


بررسی رابطه بارش و رواناب در حوضه گوجان (سرشاخه کارون)

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1391، صفحه 38-40

امیر گندمکار؛ توران رئیسی