کلیدواژه‌ها = توریسم
تحلیل و ارزیابى پتانسیل‏ ها و راهبردهاى توسعه اکوتوریسم در منطقه ریجاب (استان کرمانشاه)

دوره 20، شماره 78، مرداد 1390، صفحه 43-50

مهدی مدیری؛ جبار سلیمی منش؛ محمد عباسی؛ سجاد باقری سید شکری


مطالعه شرایط اقلیمى شهر شیراز به منظور توسعه توریسم بااستفاده از روش TCI

دوره 20، شماره 78، مرداد 1390، صفحه 74-79

مینا بابازاده؛ فاطمه نرگس زار


بررسى قابلیت هاى ژئوتوریستى ناحیه ‏ى مرنجاب

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1389، صفحه 53-59

رضا خیرخواه آرانی


بررسى پتانسیل‏ هاى توریستى شیراز و ارائه راهکارهایى به منظور تقویت آن

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1389، صفحه 78-82

محمود مهدی نژاد؛ بهنام مغانی رحیمی


جاذبه ‏هاى گردشگرى طبیعت با تأکید بر ایران

دوره 18، شماره 70، مرداد 1388، صفحه 44-47

مرتضی توکلی؛ امان گلدی شرافت سید


ژئوتوریسم دریچه‏ اى نو به سوى توسعه صنعت گردشگرى ایران

دوره 16، شماره 64، بهمن 1386، صفحه 61-64

مهران مقصودی؛ بهرام نکوئی صدری


گسترش صنعت توریسم و جایگاه آن در ایجاد اشتغال در شهر فیروزآباد

دوره 14، شماره 55، آبان 1384، صفحه 13-16

مسعود تقوایی؛ بهنام مغانی