کلیدواژه‌ها = خدمات مکان مبنا
طراحی و توسعه سامانه ای همراه به منظور جمع آوری اطلاعات مشاغل مزاحم شهری (مطالعه موردی: مشاغل مزاحم شهر کرمانشاه)

دوره 25، شماره 97، خرداد 1395، صفحه 97-115

سروش اجاق؛ علی اصغر آل شیخ؛ محمد رضا ملک؛ محمد فلاح ززولی


خدمات مکان مبنا (LBS) در خدمت مدیریت بازاریابی گردشگری (مطالعه موردی: شهر بابلسر)

دوره 21، شماره 81، اردیبهشت 1391، صفحه 22-29

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سعید آزادی قطار؛ عبدالعلی رضائی