کلیدواژه‌ها = روندیابی
روندیابی شاخص نرمال شده سلامت زیست محیطی مبتنی برداده های ماهواره ای از سال 2001 تا 2013 و ارتباط آن با کانون های گردوغبارغرب آسیا

دوره 27، شماره 106، شهریور 1397، صفحه 87-99

محسن بختیاری؛ علی درویشی بلورانی؛ عطاءاله عبداللهی کاکرودی؛ کاظم رنگزن


پایش و روندیابی تغییرات کاربری اراضی حوضه ابرکوه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (2014-1976)

دوره 25، شماره 97، خرداد 1395، صفحه 129-146

سید حجت موسوی؛ ابوالفضل رنجبر؛ مهدی، حاصلی