دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1385)
دوره 14 (1384)
دوره 13 (1383)
دوره 12 (1382)
دوره 11 (1381)
دوره 10 (1380)
دوره 9 (1379)
دوره 8 (1378)
دوره 7 (1377)
دوره 6 (1376)
دوره 5 (1375)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372-1371)
دوره 1 (1371-1369)
بررسی و تحلیل همدید- دینامیک ریزش برف در استان یزد

کمال امیدوار

دوره 25، شماره 98 ، شهریور 1395، ، صفحه 25-42

https://doi.org/10.22131/sepehr.2016.22136

چکیده
  در بیشتر مناطق کشور به ویژه در ارتفاعات بلند، نوع غالب بارش به صورت برف است که می‌تواند منبع اصلی تأمین کننده آب رودها، چشمه‌ها، سفره‌های آبی زیر زمینی و قنات‌ها محسوب شود. به سبب موقعیت جغرافیایی و شرایط توپوگرافی، ارتفاعات بلند استان یزد نیز یکی از مناطق برف‌خیز کشور است. هدف این تحقیق شناخت، بررسی و تحلیل همدید- دینامیک ریزش ...  بیشتر

مدل های ذوب برف

سیده آمنه سجادی

دوره 21، شماره 82 ، شهریور 1391، ، صفحه 71-78

چکیده
  جهت پیش‌بینی جریان در نواحی کوهستانی و مطالعه فعالیت سیستم رودخانه‌ها تعیین پارامترهایی چون، بارش- برف و عمق برف- میزان دبی و دمای هوا بسیار مهم می‌باشند. در ارتباط با هیدرولوژی برف تعیین مدل‌های مناسب ذوب برف در هر منطقه قابل اهمیت می‌باشند. لذا در این مقاله پس از مطالعه عوامل مؤثر در ذوب برف به بررسی انواع مدل‌های ذوب برف پرداخته ...  بیشتر