کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
بررسی الگوی پخش فضایی سرقت مـسکونی در شهر مشهد طی بازه زمانی 96-1390

دوره 29، شماره 113، خرداد 1399، صفحه 73-91

مهدی بازرگان؛ محمد اجزاء شکوهی